Icebreaking Recruitment (hierna IR) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. In dit privacystatement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Sollicitanten

Wanneer je reageert op een vacature die door IR is uitgezet, geef je ons daarmee expliciet toestemming om jouw persoonlijke (CV) gegevens te delen met de bewuste opdrachtgever. Deze opdrachtgever is net als wij gehouden aan de AVG in het omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Wij zien ook toe op de naleving hiervan. Het gaat dan om het adequaat beveiligen van jouw privacy gevoelige informatie tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen.

In sommige gevallen kunnen wij oordelen dat je beter past op een andere vacature binnen ons bestand. Mocht die situatie zich voordoen dan zullen wij dat met jou bespreken en jou eerst om toestemming vragen alvorens wij jou introduceren bij een andere opdrachtgever.

Tevens geef je ons door te reageren toestemming om jouw persoonlijke (CV) gegevens te bewaren voor een periode van maximaal 3 maanden. Mocht je eerder uit onze bestanden gewist willen worden of gegevens willen laten wijzigen dan kan je dat aangeven door een mail te sturen naar info@icebreakingrecruitment.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen van de volgende personen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden:

(gewezen) werknemers

Het betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboorte- en overlijdensdatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Salarisgegevens
 • IBAN

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De meeste verwerkingen zijn noodzakelijk om goed invulling te geven aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen (rechtsgrond). Op basis hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen:

 • Het verwerken van persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst uit te voeren
 • Het verwerken van salaris gegevens voor correcte uitvoer van de belasting wetten

Van wie ontvangen wij de nodige persoonsgegevens?

Wij ontvangen de persoonsgegevens die we nodig hebben van:

 • U zelf
 • deurwaarders en andere gerechtigde instanties die vorderingen op u hebben

Welke partijen geven wij toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken. Voorbeelden van deze partijen:

 • NMBRS, onze salarisverwerker
 • Stipp – pensioenuitvoeringsorganisatie
 • Opdrachtgevers waar u tewerkgesteld wordt

Dergelijke derde partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de bovenstaande doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies.

In gevallen waarin de wet- en regelgeving daartoe verplicht, kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld het UWV, de belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS).

Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Onder de EER vallen alle EU-landen en aanvullend Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Ook maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waarbij computergestuurde verwerking van persoonsgegevens zonder menselijke tussenkomst plaatsvindt.

Welke maatregelen treffen wij voor de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij voor een langere periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt uw salarisgegevens inzien via de portal op NMBRS waar u op inlogt met uw eigen unieke toegangscodes. Ook kunt u via de onderstaande contactgegevens een verzoek indienen om de hierna volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw verzoek afwijzen dan zullen wij dit motiveren.

Recht van inzage

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.

Recht op rectificatie

Wij treffen maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist en compleet zijn. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. Een dergelijk verzoek zal echter afgewogen moeten worden tegen andere factoren. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting op ons rusten om uw persoonsgegevens te bewaren.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn. De beperking geldt dan voor de duur dat wij de juistheid controleren. U kunt ook verzoeken om beperking wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden en u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer u juist wilt dat wij uw gegevens in uw belang bewaren. Wij zullen u informeren voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze rechtsgrond wanneer u bezwaar maakt.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het adres is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Wijzigingen

We kunnen dit privacystatement wijzigen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Contact

Neem contact met ons op:

 • Als u vragen heeft over dit privacystatement
 • Als u vragen heeft over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken
 • Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen

U kunt ons bereiken via info@icebreakingrecruitment.nl of telefonisch via 06-53672081.